Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Nghiêm

Phạm Thị Nghiêm

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Nghiêm

Tên thường gọi: Phạm Thị Nghiêm

Tên tự: Phạm Thị Nghiêm

Là con của: Phạm Văn Cửu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Bà Phạm Thị Nghiêm là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Cửu. Trong cuốn gia phả gốc không có thông tin nào về mà mà chỉ ghi là bà có chồng là ông Ký Sảng quê ở Đông Các.