Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Luận

Phạm Văn Luận

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Luận

Tên thường gọi: Phạm Văn Luận

Tên tự: Phạm Văn Luận

Là con của: Phạm Văn Cửu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Luận là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Cửu. Tronng cuốn gia phả gốc không có ghi chép nào về ông mà chỉ ghi ông có vợ là: Phí Thị Kiệm ( Bà Luận) quê ở Đông Hoàng.