Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Khai

Phạm Văn Khai

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Khai

Tên thường gọi: Phạm Văn Khai

Tên tự: Phạm Văn Khai

Là con của: Phạm Văn Cửu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6


Ông Phạm Văn Khai là con trai thứ 6 của ông Phạm Văn Cửu. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi là ông mất sớm.