Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm văn Biểu

Phạm văn Biểu

Họ tên đầy đủ: Phạm văn Biểu

Tên thường gọi: Phạm văn Biểu

Tên tự: Phạm văn Biểu

Là con của: Phạm Văn Hựu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Ông Phạm Văn Biểu là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Hựu. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi là ông mất sớm.