Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Chức

Phạm Văn Chức

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Chức

Tên thường gọi: Phạm Văn Chức

Tên tự: Phạm Văn Chức

Là con của: Phạm Văn Lộc

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Ông Phạm Văn Chức là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Lộc. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông đã mất lúc được tròn 1 tuổi.