Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm văn Cờ

Phạm văn Cờ

Họ tên đầy đủ: Phạm văn Cờ

Tên thường gọi: Phạm văn Cờ

Tên tự: Phạm văn Cờ

Là con của: Phạm Văn Tình

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Ông Phạm Văn Cờ là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Tình. Trong cuốn gia phả gốc không có thông tin nào về ông và giá đình.