Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Tuất

Phạm Văn Tuất

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Tuất

Tên thường gọi: Phạm Văn Tuất

Tên tự: Phạm Văn Tuất

Là con của: Phạm Văn Tình

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Tuất là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Tình. Trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép lại thông tin gì về ông và gia đình.