Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Hoán

Phạm Văn Hoán

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Hoán

Tên thường gọi: Phạm Văn Hoán

Tên tự: Phạm Văn Hoán

Là con của: Phạm Văn Cù

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Ông Phạm Văn Hoán là con trai thứ 5 của ông Phạm Văn Cù. Theo thông tin của cuốn gia phả chỉ ghi chép cho biết ông mất khi được 9 tuổi.