Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Cúc

Phạm Văn Cúc

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Cúc

Tên thường gọi: Phạm Văn Cúc

Tên tự: Phạm Văn Cúc

Là con của: Phạm Văn Ngữ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


 Ông Phạm Văn Cúc là con tra thứ 4 của ông Phạm Văn Ngữ. Trong cuốn ga phả gốc gh chép lạ cho bết ông mất kh được 8 tuổi.