Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Mão

Phạm Thị Mão

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Mão

Tên thường gọi: Phạm Thị Mão

Tên tự: Phạm Thị Mão

Là con của: Phạm Văn Ngữ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Bà Phạm Thị Mão là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Ngữ. Theo thông tnc ủa cuốn gia phả gốc ghi chép lạ cho biết bà mất khi mới được 5 tuổi.