Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

4-	Phạm Văn Thịnh

4- Phạm Văn Thịnh

Họ tên đầy đủ: 4- Phạm Văn Thịnh

Tên thường gọi: .............................................................

Tên tự: .............................................................

Là con của: Phạm Văn Thư

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1