Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Hạnh

Tên thường gọi: Phạm Thị Hạnh

Tên tự: Phạm Thị Hạnh

Là con của: Phạm Đình Ngôn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1947

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4