Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Canh

Phạm Thị Canh

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Canh

Tên thường gọi: Phạm Thị Canh

Tên tự: Phạm Thị Canh

Là con của: Phạm Văn Tư

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1