Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Dung

Phạm Thị Dung

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Dung

Tên thường gọi: Phạm Thị Dung

Tên tự: Phạm Thị Dung

Là con của: Phạm Đình Ngôn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1953

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 7