Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Đình Quỳ

Phạm Đình Quỳ

Họ tên đầy đủ: Phạm Đình Quỳ

Tên thường gọi: Phạm Đình Quỳ

Tên tự: Phạm Đình Quỳ

Là con của: Phạm Đình Ngôn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1963

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 10