Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Nga

Phạm Thị Nga

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Nga

Tên thường gọi: Phạm Thị Nga

Tên tự: Phạm Thị Nga

Là con của: Phạm Đình Ngôn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 9