Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Thủy

Phạm Văn Thủy

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Thủy

Tên thường gọi: Phạm Văn Thủy

Tên tự: Phạm Văn Thủy

Là con của: Phạm Văn Thu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1954

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3