Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Chung

Phạm Thị Chung

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Chung

Tên thường gọi: Phạm Thị Chung

Tên tự: Phạm Thị Chung

Là con của: Phạm Văn Thu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1957

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4