Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Ngân

Phạm Văn Ngân

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Ngân

Tên thường gọi: Phạm Văn Ngân

Tên tự: Phạm Văn Ngân

Là con của: Phạm Văn Thu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1959

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5