Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Ngọc

Phạm Thị Ngọc

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Ngọc

Tên thường gọi: Phạm Thị Ngọc

Tên tự: Phạm Thị Ngọc

Là con của: Phạm Văn Thu

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1968

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6