Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Na

Phạm Thị Na

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Na

Tên thường gọi: Phạm Thị Na

Tên tự: Phạm Thị Na

Là con của: Phạm Văn Đông

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: