Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Nê

Phạm Thị Nê

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Nê

Tên thường gọi: Phạm Thị Nê

Tên tự: Phạm Thị Nê

Là con của: Phạm Văn Đông

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1952

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: