Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Mơ

Phạm Thị Mơ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Mơ

Tên thường gọi: Phạm Thị Mơ

Tên tự: Phạm Thị Mơ

Là con của: Phạm Văn Đông

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: