Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Cận

Phạm Văn Cận

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Cận

Tên thường gọi: Phạm Văn Cận

Tên tự: Phạm Văn Cận

Là con của: Phạm Văn Đông

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất: