Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Bình

Phạm Thị Bình

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Bình

Tên thường gọi: Phạm Thị Bình

Tên tự: Phạm Thị Bình

Là con của: Phạm Văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1952

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1