Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Phan

Phạm Văn Phan

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Phan

Tên thường gọi: Phạm Văn Phan

Tên tự: Phạm Văn Phan

Là con của: Phạm Văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: