Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Bảy

Phạm Thị Bảy

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Bảy

Tên thường gọi: Phạm Thị Bảy

Tên tự: Phạm Thị Bảy

Là con của: Phạm Văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1970

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 7

Ngày mất: