Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Hồng

Phạm Thị Hồng

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Hồng

Tên thường gọi: Phạm Thị Hồng

Tên tự: Phạm Thị Hồng

Là con của: Phạm Văn Vinh

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: