Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Đình Sính

Phạm Đình Sính

Họ tên đầy đủ: Phạm Đình Sính

Tên thường gọi: Phạm Đình Sính

Tên tự: Phạm Đình Sính

Là con của: Phạm Văn Vinh

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1961

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: