Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Sa

Phạm Thị Sa

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Sa

Tên thường gọi: Phạm Thị Sa

Tên tự: Phạm Thị Sa

Là con của: Phạm Văn Xương

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1957

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: