Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Hương Giang

Phạm Hương Giang

Họ tên đầy đủ: Phạm Hương Giang

Tên thường gọi: Phạm Hương Giang

Tên tự: Phạm Hương Giang

Là con của: Phạm Đình Đoàn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1972

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: