Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Rư

Phạm Xuân Rư

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Rư

Tên thường gọi: Phạm Xuân Rư

Tên tự: Phạm Xuân Rư

Là con của: Phạm Xuân Ru

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1934

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5

Ngày mất: 1976