Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Tại

Phạm Văn Tại

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Tại

Tên thường gọi: Phạm Văn Tại

Tên tự: Phạm Văn Tại

Là con của: Phạm Văn Cổn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1