Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Gia

Phạm Văn Gia

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Gia

Tên thường gọi: Phạm Văn Gia

Tên tự: Phạm Văn Gia

Là con của: Phạm Văn Cổn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2