Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Bống

Phạm Thị Bống

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Bống

Tên thường gọi: Phạm Thị Bống

Tên tự: Phạm Thị Bống

Là con của: Phạm Văn Cổn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3