Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Nhớn

Phạm Thị Nhớn

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Nhớn

Tên thường gọi: Phạm Thị Nhớn

Tên tự: Phạm Thị Nhớn

Là con của: Phạm Văn Cổn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1