Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Ông Phó Liễu

Ông Phó Liễu

Họ tên đầy đủ: Ông Phó Liễu

Tên thường gọi: Ông Phó Liễu

Tên tự: Ông Phó Liễu

Là con của: Bà Quản Vường

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1