Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Ông Hai Huynh

Ông Hai Huynh

Họ tên đầy đủ: Ông Hai Huynh

Tên thường gọi: Ông Hai Huynh

Tên tự: Ông Hai Huynh

Là con của: Bà Quản Vường

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1