Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Ông Đặng Thông

Ông Đặng Thông

Họ tên đầy đủ: Ông Đặng Thông

Tên thường gọi: Ông Đặng Thông

Tên tự: Ông Đặng Thông

Là con của: Bà Quản Vường

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1