Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Tòng

Phạm Văn Tòng

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Tòng

Tên thường gọi: Phạm Văn Tòng

Tên tự: Phạm Văn Tòng

Là con của: Phạm Như Thêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 2

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1826

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 1866