Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Ông Lý Thích

Ông Lý Thích

Họ tên đầy đủ: Ông Lý Thích

Tên thường gọi: Ông Lý Thích

Tên tự: Ông Lý Thích

Là con của: Bà Chánh Tuyên

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1