Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Ông Lý Nhân

Ông Lý Nhân

Họ tên đầy đủ: Ông Lý Nhân

Tên thường gọi: Ông Lý Nhân

Tên tự: Ông Lý Nhân

Là con của: Bà Chánh Tuyên

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1