Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Bà Châu

Bà Châu

Họ tên đầy đủ: Bà Châu

Tên thường gọi: Bà Châu

Tên tự: Bà Châu

Là con của: Bà Chánh Tuyên

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1