Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Chú Khâm

Chú Khâm

Họ tên đầy đủ: Chú Khâm

Tên thường gọi: Chú Khâm

Tên tự: Chú Khâm

Là con của: Phạm Như Thêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 2

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6


Chú Khâm là con thứ 6 của ông Phạm Như Thêm.

Chú mất sớm nên trong cuốn gia phả viết tay không ghi rõ năm sinh và năm mất về chú.

 

GHI CHÚ:

1. Ông Tòng : Sinh năm bính tuất (1826) mất 13/12 năm Bính Dần (1866). Bà Tòng là bà kế Phạm Thị Rược sinh năm giáp ngọ (1834) mất 11/6 năm Tân Mão (1891).

Ông bà Tòng có một người con gái tên là Phạm Thị Lan lấy ông Tổng Toàn là Vũ Văn Toàn ở xóm Đông Á.

Ông Tổng Toàn và bà Phạm Thị Lan sinh ra:

1-    Ông Vũ Văn Riễm

2-    Ông Vũ Văn Đễ

Ông Vũ Văn Riếm sinh ra :

1-    Ông Vũ Văn phu

2-    Ông Vũ Văn Khắc

3-    Ông Vũ Văn Chước

Ông Vũ Văn Đễ và bà Trúc sinh ra:

1-    Ông Vũ Văn Huynh

2-    Ông Vũ Văn Đệ

3-    Ông Vũ Văn Liêm

Ông Tòng không có con trai nên sau này đã cho ông Tộ con trai ông Thiêm ăn lập tự và thờ bác. Chủ thờ Ông bà Tòng vẫn còn ở nhà Ông Vị là con cháu ông Tộ

2. Ông Thiêm có hai người con nuôi :

a) Ông Thường : Sinh ra ông Tính và Ông Tình

            - Ông Tình sinh ra: Ông cờ, Ông Tuất, Ông Ngọ và cô Mão

            - Ông Tính sinh ra : Bà Phạm Thị Đào tức là bà Rạng và ông Phạm Văn Vân

b) Bố ông Cổn ( không rõ tên) sinh ra ông Cổn

            - Ông Cổn sinh ra:

                   + Ông Phạm Văn Tại

                   + Ông Phạm Văn Gia

                   +  Bà Phạm Thị Bống

                   + Phạm Thị Nhớn (là bà Phẩm)

Như vậy trong thế hệ 3 chỉ có ông Thiêm là có con trai và con nuôi là trai nên từ đây hình thành các chi đầu tiên của họ Phạm ta. Nếu theo thứ tự con đẻ rồi đến con nuôi thì từ đây các chi sẽ theo trật tự sau

            CHI 1: Gia đình Ông cả Thụ

            CHI 2: Gia đình Ông Hai Tri

            CHI 3: Gia đình Ông Ba Viêm

            CHI 4: Gia đình Ông Tư Tộ

            CHI 5: Con cháu Ông Thường

            CHI 6: Con cháu         Ông Cổn

3. Bà Phạm Thị Uyển là cô tổ của 6 chi thuộc phái ông Thiêm giỗ 14/11 âm lịch