Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Riệu

Phạm Thị Riệu

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Riệu

Tên thường gọi: Phạm Thị Riệu

Tên tự: Phạm Thị Riệu

Là con của: Phạm Trí Tri

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Trong cuốn gia phả gốc không ghi lại thông tin gì về bà