Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Châu

Phạm Văn Châu

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Châu

Tên thường gọi: Phạm Văn Châu

Tên tự: Phạm Văn Châu

Là con của: Phạm Văn Tộ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Châu là con thứ 2 của ông Phạm Văn TỘ

Vợ là bà: Bà Châu quê ở thôn Đồng Lan

 Trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép thông tin gì về ông mà chỉ ghi là ông có 2 người con, cả gia đình mất năm 1945