Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Huỳnh

Phạm Thị Huỳnh

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Huỳnh

Tên thường gọi: Phạm Thị Huỳnh

Tên tự: Phạm Thị Huỳnh

Là con của: Phạm Văn Tộ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Bà Phạm Thị Huỳnh là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Tộ

Chồng là ông Phó Giá quê ở Đông Động