Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Tình

Phạm Văn Tình

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Tình

Tên thường gọi: Phạm Văn Tình

Tên tự: Phạm Văn Tình

Là con của: Phạm Văn Thường

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Ông Phạm Văn Tình là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Thường. Trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép thông tin nào về ông và gia đình