Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Rậu

Phạm Thị Rậu

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Rậu

Tên thường gọi: Phạm Thị Rậu

Tên tự: Phạm Thị Rậu

Là con của: Phạm Văn Thị

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Rậu là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Thị. Trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép nào về bà mà chỉ ghi bà có chồng là ông Quy Đông Các