Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Hình ảnh


 

Con cháu, Phạm Quý Thi là con của ông Phạm Đình Quý. Ông Phạm Đình Quý thuộc chi 2 đời thứ 7 của dòng họ Phạm.

Ảnh khác